GDPR

Kopilot – Politica privind protecția datelor cu caracter personal

Ultima modificare: 04.10.2023 20:00:00

A. GENERALITĂȚI

Preambul
Protecția datelor cu caracter personal stă la baza unei relații de încredere, motiv pentru care societatea Smart Diesel S.R.L. acordă atenția cuvenită acestui domeniu.
Destinatarul/utilizatorul are reprezentarea faptului că utilizarea aplicației Kopilot presupune introducerea, colectarea, procesarea, administrarea, transferul de date cu caracter personal, astfel cum sunt definite de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.
Față de această împrejurare, noi, Smart Diesel S.R.L., având cod unic de înregistrare 26720463 și număr de înmatriculare în registrul comerțului J02/251/2010 reprezentată de Daniel Mihai Imbre – Administrator și/sau Ionuț Zamfir – Director Vânzări, luând în considerare dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și faptul că în vederea derulării raporturilor contractuale prelucrează date cu caracter personal, adoptă și implementează proceduri clare în legătură cu acest domeniu.
Definiții
Definiția termenilor specifici utilizați în documentul intitulat „Kopilot – Politica privind protecția datelor cu caracter personal” preia într-o bună măsură terminologia regăsită în cuprinsul art. 4 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, după cum urmează:
1. „destinatar” înseamnă utilizatorul serviciilor oferite prin intermediul programului de calculator
Kopilot înțelegând prin aceasta că utilizator poate fi atât o persoană fizică, cât și o persoană juridică;
2. „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
3. „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
4. „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
5. „creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
6. „sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;
7. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
8. „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
9. „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
10. „încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
11. „autoritate de supraveghere vizată” înseamnă o autoritate de supraveghere care este vizată de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece: (a) operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul statului membru al autorității de supraveghere respective; (b) persoanele vizate care își au reședința în statul membru în care se află autoritatea de supraveghere respectivă sunt afectate în mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de prelucrare; sau (c) la autoritatea de supraveghere respectivă a fost depusă o plângere;
12. „prelucrare transfrontalieră” înseamnă: a) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dacă operatorul sau persoana împuternicită de operator are sedii în cel puțin două state membre; sau b) fie prelucrarea datelor cu caracter
personal care are loc în contextul activităților unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care afectează în mod semnificativ sau este susceptibilă de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din cel puțin două state membre;
13. „obiecție relevantă și motivată” înseamnă o obiecție la un proiect de decizie în scopul de a stabili dacă există o încălcare a prezentului regulament sau dacă măsurile preconizate în ceea ce privește operatorul sau persoana împuternicită de operator respectă prezentul regulament, care demonstrează în mod clar importanța riscurilor pe care le prezintă proiectul de decizie în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate și, după caz, libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii.

B. DATELE ȘI INFORMAȚIILE COLECTATE, SCOPUL ȘI BAZA LEGALĂ PENTRU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, PERSOANELE CE AU ACCES, DURATA PROCESĂRII ȘI TRANSFERUL

B.1. Procesăm date în vederea accesării serviciilor noastre
a) tipuri de date și scop: atunci când doriți să accesați și/sau folosiți serviciile noastre, se impune crearea unui cont. Acest cont va fi generat ca urmare a introducerii de către dumneavoastră a anumitor date în pe website-ul www.kopilot.ro, precum nume firmă, cod unic de înregistrare (CUI), nume și prenume administrator, număr de telefon, e-mail, parolă.
În cazul în care nu furnizați aceste date și/sau acestea sunt incorecte, este posibil să nu vă puteți crea și/sau utiliza contul. De pildă, dacă codul unic de înregistrare este incorect, contul dumneavoastră va fi blocat automat.

b) temeiul în drept: îl reprezintă dispozițiile art. 6 alin. (1) literele a), b) și c) din Regulamentul (UE) 2016/679, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) 2634/2015;
c) acces: la aceste date pot avea administratorii de cont ai Smart Diesel S.R.L., respectiv asociații societății, angajații și/sau colaboratorii societății, precum firma de contabilitate, furnizorii de servicii IT, furnizorii serviciilor de marketing;
d) durata: de păstrare a numelui și a adresei este cuprinsă între 5 și 10 ani, în acord cu dispozițiile OMFP 2634/2015, iar în vederea îndeplinirii scopului, celelalte date sunt păstrate pe durata de valabilitate a contului și timp de 12 luni de la închidere sau până la retragerea consimțământului, iar în cazul acțiunii unice timp de 12 luni de la utilizarea serviciului sau până la retragerea consimțământului;
e) transfer: datele fac obiectul unui transfer transfrontalier.
B.2. Procesăm date în vederea furnizării serviciilor noastre sau a anumitor module ale aplicației
a) tipuri de date și scop: datele asociaților/acționarilor, administratorilor și/sau directorilor, reprezentanții legali/convenționali, prepuși și/sau colaboratori, e-mail, adresa personală a utilizatorului contului, informații legate de parcul auto, precum numere de înmatriculare, serie sașiu, numere de telefon de serviciu și adrese de e-mail ale reprezentanților/angajaților, fără ca enumerarea să fie exhaustivă. Totodată, suplimentar datelor indicate la B.1. a), pentru a avea acces la modulele ce conțin prețuri de combustibil, respectiv modulele Manager Prețuri și Plan Alimentare, va trebuie să introduceți codul de client DKV în aplicația Kopilot. Pentru a utiliza aplicația, la instalarea acesteia, va trebui să vă dați acordul pentru utilizarea GPS- ului dispozitivului dumneavoastră de către aplicația Kopilot. Dacă se accesează aplicația printr-un dispozitiv mobil, vor fi colectate automat informații despre locația geografică, inclusiv în raport cu și în locațiile comercianților terți. În lipsa unei asemenea funcționalități sau blocarea acesteia, ar împiedica Smart Diesel S.R.L. să ofere serviciul contractat
prin intermediul aplicației Kopilot™. Totodată, este posibil să colectăm informații privind dispozitivul prin intermediul căruia se utilizează
aplicația, precum ID-ul, tipul dispozitivului și utilizarea funcțiilor, notificări de pe dispozitiv, puterea semnalului referitoare la funcționalitatea WiFi sau Bluetooth, temperatura, nivelul bateriei și alte asemenea date.
Pentru a utiliza modulul Taxe de drum va fi necesară transmiterea de informații precum cele privind vehiculul, locație, punct de plecare, punct de sosire, traseu, opriri. Utilizăm aceste informații pentru a furniza valorile nete și brute ale taxele de drum pe fiecare țară tranzitată, precum și totalul net și brut al acestor taxe.
Pentru a utiliza modulul Plan Alimentare vor putea fi necesare transmiterea de informații precum cele privind tipul și parametrii vehiculului, informații privind transportul (de pildă, greutatea încărcăturii) locație, punct de plecare, punct de sosire, traseu, opriri. Utilizăm aceste informații pentru a calcula și configura cel mai bun plan de alimentare (inclusiv valoarea taxelor de drum), precum și un rezumat al acestuia.Totodată, datele vor fi putea fi prelucrate și în vederea denumirii și salvării rutei.
Pentru a folosi modulul Utilizatori vor fi colectate informații precum nume, prenume, e-mail, număr de telefon, parolă. Totodată, având în vedere că în acest modul se vor putea încărca documente precum carte de identitate, permis de conducere, pașaport, documente medicale, vor fi prelucrate și informațiile conținute în aceste documente. Prelucrăm aceste date pentru a afilia mai mulți utilizatori aceluiași cont.
Pentru a utiliza modulul Vehicule vor fi introduse particularități ale vehiculului dumneavoastră, în vederea configurării un vehicul personalizat în cont. Aceste date sunt introduse pentru a îmbunătăți și facilita folosirea aplicației, de pildă a modulelor Taxe de drum și Plan alimentare. În funcție de opțiunea dumneavoastră, respectiv de a încărca anumite documente în aplicație, precum cartea de identitate a mașinii, talon, poliță RCA, CASCO, ITP, revizii, vom prelucra și datele conținute de acestea.
În toate cazurile, atunci când utilizarea aplicației o impune, se vor colecta informații tehnice privind dispozitivul utilizatorului – locația acestuia, informații despre traseu, și se trimite locația către serverele Kopilot, adresa IP, tipul de hardware utilizat.

În toate cazurile, atunci când alegeți să încărcați anumite fișiere în aplicație, aveți reprezentarea rezonabilă că vor fi prelucrate și datele conținute de acestea.
b) temeiul în drept: îl reprezintă dispozițiile art. 6 alin. 1 literele a), b) și c) din Regulamentul (UE) 2016/679, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) 2634/2015;
c) acces: la aceste date pot avea administratorii de cont ai Smart Diesel S.R.L., respectiv asociații societății, angajații și/sau colaboratorii societății, firma de contabilitate, furnizorii de servicii IT, furnizorii serviciilor de marketing;
d) durata: de păstrare a numelui și a adresei este cuprinsă între 5 și 10 ani, în acord cu dispozițiile OMFP 2634/2015, iar în vederea îndeplinirii scopului, celelalte date sunt păstrate pe durata de valabilitate a contului și timp de 12 luni de la închidere sau până la retragerea consimțământului, iar în cazul acțiunii unice timp de 12 luni de la utilizarea serviciului sau până la retragerea consimțământului;
e) transfer: datele fac obiectul unui transfer transfrontalier.
B.3. Procesăm date pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
a) tipuri de date și scop: nume firmă, cod unic de înregistrare (CUI), nume și prenume administrator și/sau utilizator, sediu, adresă utilizator, adrese de e-mail, informații tehnice privind dispozitivul utilizatorului, precum locația acestuia, informații despre interese, informații despre traseu, adresa IP, tipul de hardware utilizat, viteza de deplasare, accelerația și obiceiurile de frânare informații privind intervalul de timp, precum și data și ora la care a fost utilizată aplicația Kopilot.
Colectarea acestor date ar putea fi realizată chiar dacă destinatarul nu conectat la aplicație.
Utilizăm datele dumneavoastră pentru a ne asigura că serviciile noastre funcționează în mod corespunzător, pentru a le îmbunătăți, corecta ori pentru a dezvolta funcții sau servicii noi.
b) temeiul în drept: îl reprezintă dispozițiile art. 6 alin. 1 literele a) și b) din Regulamentul (UE) 2016/679;
c) acces: la aceste date pot avea administratorii de cont ai Smart Diesel S.R.L., respectiv asociații societății, angajații și/sau colaboratorii societății, precum furnizorii de servicii IT, furnizorii serviciilor de marketing;
d) durata: pe durata de valabilitate a contului și timp de 12 luni de la închidere sau până la retragerea consimțământului, iar în cazul acțiunii unice timp de 12 luni de la utilizarea serviciului sau până la retragerea consimțământului
e) transfer: datele fac obiectul unui transfer transfrontalier.
B.4. Procesăm date pentru activități comerciale de vânzare de servicii
a) tipuri de date și scop: nume, prenume, e-mail, locație, traseu, opriri, adrese de livrare. Utilizăm datele dumneavoastră în vederea aplicării, dezvoltării sau îmbunătățirii unor strategii de vânzare, precum și în vederea efectuării unor studii de piață, sondaje, statistici;
b) temeiul în drept: îl reprezintă dispozițiile art. 6 alin. 1 litera a) din Regulamentul (UE) 2016/679;
c) acces: la aceste date pot avea administratorii de cont ai Smart Diesel S.R.L., respectiv administratorii, asociații societății, angajații și/sau colaboratorii societății, cum ar fi, dar fără a ne limita la precum furnizorii serviciilor de marketing;
d) durata: pe durata de valabilitate a contului și timp de 12 luni de la închidere sau până la retragerea consimțământului, iar în cazul acțiunii unice timp de 12 luni de la utilizarea serviciului sau până la retragerea consimțământului
e) transfer: datele fac obiectul unui transfer transfrontalier
B.5. Procesăm date pentru activitățile de promovare a serviciilor

a) tipuri de date și scop: nume și prenume, telefon, adresă, adresă de e-mail. Utilizăm datele dumneavoastră pentru activități de promovare a serviciilor, respectiv publicitate, marketing, precum și pentru urmărirea comportamentului și preferințelor utilizatorilor.
b) temeiul în drept: îl reprezintă dispozițiile art. 6 alin. 1 litera a) din Regulamentul (UE) 2016/679;
c) acces: la aceste date pot avea administratorii de cont ai Smart Diesel S.R.L., respectiv administratorii, asociații societății, angajații și/sau colaboratorii societății, precum furnizorii serviciilor de marketing;
d) durata: datele sunt păstrate pe durata de valabilitate a contului și timp de 12 luni de la închidere, iar în cazul acțiunii unice timp de 12 luni de la utilizarea serviciului sau până la retragerea consimțământului
e) transfer: datele nu fac obiectul unui transfer transfrontalier
B.6. Informații colectate de la terți
a) tipuri de date și scop: putem extrage informații din surse publice, ce pot fi combinate cu alte informații primite din partea destinatarului/utilizatorului. De asemenea, este posibil să primim informații din partea rețelelor de socializare terțe, precum informații publicate de destinatar/ utilizator și/sau pentru care a fost acordat consimțământ, din partea următoarelor companii:
1. Google – date precum numele, prenumele sau aliasul de Google Plus, vârsta, localitatea și alte date disponibile în profilul public de Google Plus, Google Maps;
2. Facebook și Instagram – date precum numele, prenumele sau aliasul de Facebook sau Instagram, vârsta, localitatea și alte date pe care le-ați completat în profilul public de Facebook sau Instagram. De asemenea, colectăm adresa de poștă electronică utilizată pentru crearea contului;
3. LinkedIn – date precum numele, prenumele sau aliasul de LinkedIn, vârsta, localitatea și alte date completate în profilul public de LinkedIn. De asemenea, colectăm adresa de poștă electronică utilizată pentru crearea contului.
Scopul prelucrării datelor este prevăzut la art. B.1. – B.5.
b) temeiul în drept: îl reprezintă dispozițiile art. 6 alin. 1 litera a), f) din Regulamentul (UE) 2016/679;
c) acces: la aceste date pot avea administratorii de cont ai Smart Diesel S.R.L., respectiv asociații societății, angajații și/sau colaboratorii societății, firma de contabilitate, furnizorii de servicii IT, furnizorii serviciilor de marketing;
d) durata: datele sunt păstrate timp de 12 luni sau până la retragerea consimțământului;
e) transfer: datele fac obiectul unui transfer transfrontalier.

C. OPERATORUL DE DATE

Operatorul datelor cu caracter personal este societatea Smart Diesel S.R.L., cu următoarele date de
identificare sau, după caz, contact:
• sediu social: municipiul Arad, Bulevardul Decebal, nr. 2, etaj 3, judeţul Arad, România
• adresa de poștă electronică: vanzari@smartdiesel.ro și/sau dkv@smartdiesel.ro
• număr de telefon 0749774337, accesibil în timpul zilelor lucrătoare în intervalul orar 9:00 – 18:00
• număr de înmatriculare în registrul comerțului: J02/251/2010
• codul de înregistrare fiscală: 26720463
• numele administratorului: Daniel Mihai Imbre
• cont bancar în RON: RO94 BACX 0000 0005 7088 0000
• banca: Unicredit Bank S.A.

D. STOCAREA DATELOR ȘI DESCRIEREA MĂSURILOR TEHNICE ȘI ORGANIZAȚIONALE
IMPLEMENTATE ÎN VEDEREA SECURIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Utilizarea la scară largă a serviciilor informatice în general, a serviciilor de poștă electronică, web, a transferului sau procesării de date, în special, se bazează pe un sentiment de falsă siguranță.
Dependența de acestea coroborată cu expansiunea globală a internetului și a dispozitivelor de comunicare au augmentat posibilitățile de apariție a vulnerabilităților, potențialele câștiguri generate de accesul rapid la informații putându-se transforma în pierderi majore, atât pentru utilizator/client, persoana vizată, cât și pentru Smart Diesel S.R.L..
Criminalitatea cibernetică poate ataca oricând și de oriunde.
Dar nu doar factorii exogeni pot duce la breșe de securitate, ci și cei endogeni, reprezentați de factorul uman, motiv pentru care Smart Diesel S.R.L. pune accent real pe securizare și protecție.
Față de cele ce preced, societatea noastră ia în considerare și aplică toate măsurile tehnice necesare și organizatorice la care se poate aștepta în mod rezonabil, astfel încât datele cu caracter personal să nu fie accesibile terților de rea-credință, fiind stocate pe un server securizat, protejat de un firewall. Furnizorii noștri de servicii au implementat la rândul lor măsuri de protecție, astfel încât aceștia să ofere garanții de securitate cel puțin egale cu cele oferite de Smart Diesel S.R.L..
Datele care conțin informații cu caracter personal sunt păstrate în medii de stocare supuse restricțiilor de conectare, iar cele pe suport letric la sediul firmei noastre din mun. Arad, Bd. Decebal, nr. 2, et. 3, judeţul Arad, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J02/251/2010, având codul unic de înregistrare RO 26720463 și a firmei de contabilitate colaboratoare.
Accesul la contul de utilizator și implicit la datele cu caracter personal se poate face doar pe bază de parolă.

E. DREPTURI ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE CU CARACTER PERSONAL

Luând în considerare dispozițiile Capitolului III din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv “Drepturile persoanei vizate”, regăsite în cuprinsul art. 12 – 23, destinatarul/ utilizatorul are următoarele drepturi:
E.1. Dreptul de acces – art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679
Aveți dreptul să obțineți din partea Smart Diesel S.R.L. o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal cu privire la persoana dumneavoastră, iar în caz afirmativ, acces la datele respective și informații în legătură cu acestea.
Solicitarea poate fi adresată prin intermediul poștei electronice. Răspunsul va fi transmis în aceeași modalitate sau pe suport letric, într-un singur exemplar, operațiune ce nu presupune cost pentru destinatar.
În situația unor cereri multiple sau repetate, furnizarea datelor se va face contra cost.
E.2. Dreptul la rectificare – art. 16 din Regulamentul (UE) 2016/679
Aveți dreptul de a obține din partea Smart Diesel S.R.L., fără a întâmpina întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care privesc persoana destinatarului. Ținând seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
E.3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679
Aveți dreptul de a solicita și obține din partea Smart Diesel S.R.L. ștergerea datelor cu caracter personal ce vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Într-o asemenea situație, avem obligația să ștergem datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate doar dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
c) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
d) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Smart Diesel S.R.L..
E.4. Dreptul la restricționarea prelucrării – art. 18 din Regulamentul (UE) 2016/679
În situația în care se aplică una din situațiile descrise mai jos, aveți dreptul de a obține din partea Smart Diesel S.R.L. restricționarea prelucrării:
a) contestați exactitatea datelor, pentru perioada necesară verificării exactității datelor;
b) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
c) Smart Diesel S.R.L.. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru a contesta, exercita sau apăra un drept în instanță.
E.5. Dreptul de a nu fi subiect al unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri – art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679)
Dreptul de a nu fi subiect al unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri, nu se aplică dacă:
a) procesul decizional produce efecte juridice;
b) destinatarul este afectat într-o măsură semnificativă;
c) este necesar pentru încheierea sau executarea contractului;
d) a fost exprimat consimțământ în acest sens.
Într-o asemenea situație, puteți solicita Smart Diesel S.R.L.. intervenție umană, exercitarea dreptului de a exprima un punct de vedere în legătură cu respectivul proces decizional. Totodată, aveți dreptul de a contesta decizia.
E.6. Dreptul de a fi informat despre încălcarea securității datelor cu caracter personal – art. 34 din Regulamentul (UE) 2016/679
Dacă securitatea datelor ce vă privesc a fost periclitată într-o asemenea măsură încât drepturile și libertățile persoanelor fizice au fost puse în pericol, Smart Diesel S.R.L. vă va informa de îndată despre apariția unei asemenea situații, sens în care va utiliza un limbaj clar și simplu despre caracterul încălcării și măsurile întreprinse.
E.7. Dreptul de a primi informații în legătură cu drepturile anterior menționate – art. 12 din Regulamentul (UE) 2016/679
În termen de până la 30 de zile de la data primirii unei cereri, în baza art. 12 din Regulamentul (UE) 2016/679, Smart Diesel S.R.L.. va comunica orice informație menționată la punctele E.1. – E.5. din prezentul document într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu.
În funcție de complexitate sau de numărul de cereri, termenul de mai sus poate fi prelungit cu încă 60 de zile, situație despre care veți fi informat în prealabil, aducând la cunoștință și motivele care au generat întârzierea.
E.8. Dreptul la portabilitatea datelor – nart. 20 din Regulamentul (UE) 2016/679

În cazul în care decideți astfel, aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Smart Diesel S.R.L.. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.
Totodată, în situația în care condițiile tehnice o permit, aveți opțiunea să transferului datelor ce vă privesc unui alt operator, fără obstacole din partea Smart Diesel S.R.L..
E.8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă – art. 77 din Regulamentul (UE) 2016/679
Vă informăm că în situația în care apreciați că Smart Diesel S.R.L.încalcă drepturile legate de protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul să depuneți o plângere.
În România, competența generală în domeniul protecției datelor cu caracter personal revine Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ce are sediul în municipiul București, B-dul Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, adresa de poștă electronică anspdcp@dataprotection.ro, website-ul www.dataprotection.ro, numărul de telefon 0318059211 și numărul de fax 0318059602.
E.9. Dreptul la o cale judiciară de atac – art. 79 din Regulamentul (UE) 2016/679
În situația în care considerați că în urma prelucrării datelor cu caracter personal drepturile de care beneficiați în baza Regulamentului (UE) 2016/679 au fost încălcate, aveți dreptul de a exercita o cale atac de judiciară.
Inițierea unei proceduri împotriva Smart Diesel S.R.L. sau împotriva unui mandatar al acesteia se va face investind intanțele din statul membru unde operatorul sau mandatarul nostru are sediul.
Alternativ, o astfel de acțiune poate fi prezentată în fața instanțelor din statul membru în care persoana ale cărei drepturi au fost nesocotite își are reședința obișnuită.
E.10. Dreptul de a retrage consimțământul – art. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679
Aveți dreptul de a retrage oricând consimțământul privind procesarea datelor cu caracter personal de către Smart Diesel S.R.L..
Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

F. ALTE INFORMAȚII

Puteți solicita alte informații în legătură cu modalitatea de procesare și protecție a datelor cu caracter personal prin intermediul poștei electronice la adresa dkv@smartdiesel.ro, apelând la numărul de telefon 0040 374 204 625 sau prin intermediul unei scrisori transmise pe suport letric la Smart Diesel S.R.L. – partener DKV, cu sediul social în municipiul Arad, bulevardul Decebal, nr. 2, etaj 3, judeţul
Arad, România.
Drepturile prevăzute mai sus sunt recunoscute și persoanelor la care se referă art. 14 din Regulamentul (UE) 2016/679, în limitele prevăzute în acel text.
În situația unui apel telefonic, vi se va cere să dovediți că sunteți persoana ce se recomandă.
Dacă doriți să exercitați oricare din drepturile prevăzute în secțiunea E a acestui document, vă rugăm să procedați în condițiile menționate mai sus.

Smart Diesel S.R.L.