Termeni și condiții

”Termeni și Condiții” de utilizare a aplicației Kopilot™

Preambul
Având în vedere faptul că Smart Diesel S.R.L. este titularul unui drept de autor asupra unei aplicații software ce poartă denumirea comercială Kopilot™,
Având în vedere dreptul exclusiv de a autoriza distribuirea și închirierea prin transmiterea dreptului de folosință asupra acestei aplicații,
Având în vedere faptul că destinatarul devenit utilizator a concluzionat că această aplicație corespunde necesităților sale operaționale,
Având în vedere transmiterea dreptului de folosință asupra acestei aplicații prin închiriere în baza prezentului contract,
Având în vedere dispozițiile art. 1179, art. 1270 și art. 1777 și următoarele din Codul civil,
Având în vedere dispozițiile art. 73 – 82 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe,
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic,
Având în vedere Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a programelor pentru calculator,
A fost adoptat prezenții ”Termeni și Condiții”, document ce are valoarea juridică a unui contract.
Termenii și condițiile ce succed au drept scop reglementarea drepturilor și obligațiile pe care Smart Diesel S.R.L., în calitate de furnizor, și destinatarul devenit utilizator, le au cu privire la utilizarea programului de calculator Kopilot (în continuare și „aplicația”) și site-ul https://kopilot.ro/kopilot-pro/(în continuare și „serviciile”).

Definiții
”Aplicația software” sau ”program pentru calculator” reprezintă acel set de instrucțiuni și date destinate pentru a fi folosite cu ajutorul unui calculator, pentru a comunica și opera cu alte componente ale unui sistem informatic și cu beneficiarii.
”Furnizor” este partea care transmite utilizatorului un drept de folosință asupra aplicației software.
”Utilizator” este persoana care a dobândit dreptul de utilizare a aplicației software. Aplicația poate fi accesată prin intermediul unui cont de utilizator, de către orice angajat sau contractant căruia i se permite accesul de către utilizator.
”Mijloace electronice” înseamnă echipamente electronice şi reţele de cablu, fibră optică, radio, satelit şi altele asemenea, utilizate pentru prelucrarea, stocarea sau transmiterea informaţiei.
”Închiriere” reprezintă acțiunea de transmitere temporară a dreptului de folosință asupra aplicației software pentru a fi utilizată în scopuri lucrative.
”Mentenanță” reprezintă totalitatea operațiunilor prin care se modifică un produs software în utilizare, în vederea corectării erorilor, îmbunătăţirii performanţei funcţionalităţilor sau a altor atribute sau pentru adaptarea produsului la modificări legislative. Utilizarea termenului mentenanță se referă la toate tipurile de mentenanță oferite de furnizor.
”Baza de date” reprezintă o colecție organizată de date și informații structurate, stocată pe un suport electronic extern.
”Tale quale” înseamnă așa cum este.

Furnizor
Calitatea de furnizor de servicii prin intermediul aplicației Kopilot o are societatea Smart Diesel S.R.L. – partener DKV, cu următoarele date de identificare sau, după caz, contact:
• sediu social: municipiul Arad, Bulevardul Decebal, nr. 2, etaj 3, judeţul Arad, România
• adresa de poștă electronică: vanzari@smartdiesel.ro și/sau dkv@smartdiesel.ro
• număr de telefon, 0749774337, accesibil în timpul zilelor lucrătoare în intervalul orar 9:00 – 18:00
• număr de înmatriculare în registrul comerțului: J02/251/2010
• codul de înregistrare fiscală: 26720463
• numele administratorului: Daniel Mihai Imbre
• cont bancar în RON: RO94 BACX 0000 0005 7088 0000
• banca: Unicredit Bank S.A.

Destinatar/utilizator
Destinatarul poate fi persoana ce are deja calitatea de client Smart Diesel S.R.L., care a acceptat ”Condițiile speciale de afaceri de furnizare bunuri și servicii” și care alege să utilizeze serviciile puse la dispoziție prin intermediul aplicației Kopilot™, devenind astfel, utilizator al aplicației.
În egală măsură, serviciul este destinat și terților care nu dețin carduri DKV. Serviciul este destinat utilizatorilor care au împlinit vârsta de 18 ani.

Obiect. Definirea serviciului
În considerarea unui folos patrimonial, Smart Diesel S.R.L. transmite utilizatorului, prin intermediul aplicației software Kopilot™ posibilitatea de a naviga către destinațiile dorite, să estimeze costurile cu combustibilul și taxele de drum, iar pe baza acestor estimări să creeze rute de transport.
Aplicația software Kopilot™ este un produs de tip ”SaaS” (Software-as-a-Service), este disponibil în cloud, se livrează tale quale, dreptul de utilizare fiind transmis în scopuri lucrative pentru a comunica și opera cu alte componente ale unui sistem informatic și cu utilizatorul.
Prin introducerea de date și informații referitoare la un transport rutier, furnizorul are așteptarea ca prin intermediul programului de calculator, ce funcționează ca integrator, să fie generat un plan de deplasare și/sau alimentare, permițând astfel utilizatorului să vizualizeze stațiile de alimentare și cantitățile de combustibil necesare, la cel mai mic cost.
Planul de alimentare ar trebui să identifice stațiile cu prețul cel mai avantajos de-a lungul rutei și să calculeze cantitatea de combustibil ce ar trebui alimentată, prin raportare la prețul carburanților din ziua respectivă, astfel cum sunt afișate de terții vânzători.
De asemenea, aplicația permite încărcarea documentelor șoferilor și/sau afiliaților, cum ar fi, dar fără a se limita la carte de identitate, permis de conducere, cazier judiciar, acte ale autovehiculului (certificat înmatriculare, ITP, etc.).

Contractarea serviciilor: interacțiunea furnizorului cu destinatarul/utilizatorul
Aplicația Kopilot™ este accesibilă prin intermediul website-ului www.kopilot.ro și/sau ca aplicație, instalată pe un dispozitiv mobil.
Atunci când se dorește accesarea și/sau utilizarea serviciilor puse la dispoziție de Smart Diesel S.R.L., se impune crearea unui cont. Contul se poate crea prin intermediul website-ului www.kopilot.ro și va fi generat ca urmare a introducerii de către destinatarul interesat a anumitor date.
Observând dispozițiile art. 1178 și art. 1186 din Codul civil, prezentul document, intitulat “Termeni și condiții”, are valoarea juridică a unui contract și se consideră a fi încheiat atunci când mesajul de confirmare ce urmează acțiunii directe de acceptare a termenilor și condițiilor ajunge la destinatarul acceptant.
Pentru mai mai multe informații despre funcționalitățile aplicației Kopilot™ și/sau oferte, se poate proceda la completarea formularului de contact disponibil pe website-ul www.kopilot.ro.

Dreptul de utilizare
Transmiterea dreptului de folosință asupra aplicației se face subsecvent acceptării ”Termenilor și Condițiilor”.
Furnizorul transmite un drept de utilizare neexclusiv, revocabil, netransferabil și limitat temporal la durata contractului.
La încetarea contractului, indiferent de motiv, dreptul utilizatorului de a accesa și utiliza aplicația va înceta.
Folosirea aplicației nu implică copiere sau modificări din partea utilizatorului.
Dreptul de folosință este conferit exclusiv pentru operațiunile interne ale utilizatorului. Dacă utilizatorul face parte dintr-un grup de societăți, dreptul de utilizare nu se transferă/extinde și asupra entităților afiliate 1 .
În cazul în care aplicația este utilizată în interesul unui afiliat sau chiar de către afiliat, utilizatorul și afiliatul vor fi obligați în solidar să achite toate costurile de utilizare precum și orice alte daune- interese generate de această utilizare în afara cadrului contractual.
Aplicația software este disponibilă în forma oferită la momentul contractării, așa cum este, tale quale. Luând în considerare faptul că utilizatorul cunoaște oferta, a verificat modalitatea de funcționare a aplicației și a concluzionat că răspunde așteptărilor și necesităților sale, aplicația software nu face obiectul unor personalizări. Fiecare versiune îmbunătățită a aplicației este un produs de sine stătător, furnizorul păstrând dreptul de a oferi accesul la aceasta gratuit sau contra cost.
După cum s-a prevăzut mai sus, utilizatorul va accesa, respectiv utiliza aplicația software, prin intermediul conturilor de utilizatori cu care s-a înregistrat. Informațiile cu care utilizatorul/ii se înregistrează trebuie să fie de actualitate, exacte și complete, răspunderea pentru toate acțiunile și datele introduse în aplicație prin intermediul unui cont de utilizator aparținând acestuia.

1 ”Afiliat” se referă, cu privire la oricare dintre asociați, la o entitate care:
(i) este controlată, în mod direct sau indirect, individual sau prin unul sau mai mulți intermediari, de oricare dintre asociați sau
asociații acestora, unde este cazul;
(ii) controlează în mod direct sau indirect, individual sau prin unul sau mai mulți intermediari, oricare dintre asociați sau
asociații acestora, unde este cazul;
(iii) este controlată în mod direct sau indirect, individual sau prin unul sau mai mulți intermediari, de aceleași persoane juridice
sau fizice ca oricare dintre asociați sau asociații/acționarii lor respectivi;
(iv) este soț, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu unul dintre asociați sau asociații lor respectivi, unde este cazul.
În contextul acestei definiții, termenul “control”, aplicat unei persoane înseamnă deținerea directă sau indirectă a oricăreia
dintre următoarele: (a) proprietatea a mai mult de jumătate din capitalul sau activele comerciale, sau (b) dreptul de a exercita
mai mult de jumătate din drepturile de vot, sau (c) dreptul de a desemna mai mult de jumătate dintre membrii consiliului de
administrație sau alte organe statutare având puteri legale de reprezentare, sau (d) posibilitatea de a influența deciziile
comerciale principale ale unei persoane (e.g. planul de afaceri, investițiile și cheltuielile).

În cazul în care utilizatorul nu furnizează anumite date și/sau acestea sunt incorecte, este posibil să nu se poată crea și/sau utiliza contul. De pildă, dacă codul unic de înregistrare este incorect, contul va inaccesibil.
Modalitatea de utilizare a aplicației se va realiza în conformitate cu acești „Termeni & Condiții”.
Destinatarul/utilizatorul înțelege și acceptă că în sarcina furnizorului nu se activează o obligație de a acorda consultanță cu privire la utilizarea aplicației/modulelor. Cu toate acestea, utilizatorul poate primi prin intermediul adresei de e-mail declarată în momentul înregistrării contului o informare în care este explicat fiecare modul în parte, la discreția furnizorului.
Destinatarul/utilizatorul are reprezentarea că accesul la unele module poate fi condiționat de îndeplinirea unor condiții suplimentare. De pildă, pentru a avea acces la modulele ce conțin prețuri de combustibil, respectiv modulele Manager Prețuri și Plan Alimentare, destinatarul va trebui să introducă în aplicație codul de client DKV. Totodată, este posibil ca aplicația și/sau unele module să nu poată funcționa dacă nu sunt colectate informații detaliate despre vehicul ori despre traseu și locație, de exemplu sub formă de semnale GPS și alte informații trimise de dispozitivul destinatarului pe care este instalată aplicația. Totodată, este posibil ca în aplicația mobilă (instalată pe dispozitiv)
să nu poată fi accesate unele module/funcționalități care sunt disponibile în aplicația rulată prin intermediul website-ului www.kopilot.ro.. Pentru o mai bună și completă înțelegere asupra datelor ce pot fi colectate și prelucrate de către furnizor, destinatarul este îndrumat să consulte documentul privitor la politica privind protecția datelor cu caracter personal, disponibil pe website.
De asemenea, funcționalitatea aplicației este condiționată de o bună conexiune la internet.
Pentru motive justificate, considerate de către furnizor a fi ilegale sau după caz, imorale sau dacă se apreciază că activitatea utilizatorului poate cauza prejudicii, Smart Diesel S.R.L. are dreptul să restricționeze accesul la aplicația Kopilot™. Într-o asemenea situație, utilizatorul se poate adresa în scris Smart Diesel S.R.L..
Furnizorul are dreptul de a accesa aplicația software, iar utilizatorul de a permite accesul furnizorului în vederea verificării respectării obligațiilor legale și/sau contractuale.
Față de această împrejurare, furnizorul are dreptul să ia toate măsurile pentru a preveni și/sau opri utilizarea abuzivă, ilegală, necorespunzătoare ori cu încălcarea prevederilor contractuale a produselor sale software. În acest sens, furnizorul poate, fără a se limita la această soluție, integra în aplicație mecanisme care pot detecta instalarea sau utilizarea neconformă/ilegală a aplicației și
care pot colecta și transmite date despre aceste acțiuni.

Preț
Pentru o perioadă de 35 de zile destinatarul/utilizatorul are dreptul de utiliza toate modulele și funcționalitățile aplicației în mod gratuit, respectiv modul Manager prețuri, Taxe de drum, Utilizatori, Vehicule, Plan alimentare.
La expirarea acestui termen, accesul la modulul „Plan alimentare” se dobândește prin încheierea unui contract separat și cu achitarea unui onorariu de tip abonament lunar, plătibil în cuantumul și la termenele ce vor fi stabilite prin respectivul contract. În acest sens, utilizatorul contactează furnizorul prin orice modalitate agreată, la adresele menționate mai sus.
Cu excepția modulului „Plan alimentare”, restul modulelor/funcționalităților vor putea fi folosite de către utilizator cu titlu gratuit, până la momentul în care furnizorul decide să nu le mai pună la dispoziție sau să le pună la dispoziție cu titlu oneros (contra cost).
Remunerația aferentă transmiterii dreptului de utilizare este cea prevăzut/ă pe website-ul www.kopilot.ro, este exprimată în lei sau euro, fiind de tipul „preț per tip de serviciu ales”.

Prețul serviciilor poate fi modificat fără accept din partea destinatarului/utilizatorului și fără notificare prealabilă.

Stocarea contractului și a datelor. Încetarea utilizării serviciilor
Observând dispozițiile Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic republicată, Smart Diesel S.R.L. stochează automat și provizoriu conținutul adăugat de destinatar și nu poate fi angajată răspunderea sa în situația în care destinatarul folosește aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilicite și/sau imorale.
Dovada acceptării contractului, materializată prin acțiunea de acceptare a termenilor și condițiilor prevăzuți în cuprinsul acestui document este stocată.
Atunci când destinatarul creează un cont pe pagina www.kopilot.ro, va primi un mesaj de confirmare la adresa de poștă electronică cu care s-a înregistrat.
Destinatarul are opțiunea de renunța la serviciile puse la dispoziție prin ștergerea contului de utilizator. În cazul în care utilizatorul dorește ștergerea contului se va adresa în scris furnizorului, prin transmiterea unui e-mail la adresa de poștă electronică support@kopilot.ro.
Pentru explicații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv cu privire la cele asociate contului de utilizator și condițiile în care acestea pot fi șterse, utilizatorul i) se poate adresa furnizorului la adresa de poștă electronică support@kopilot.ro și/sau va urma instrucțiunile prevăzute pe larg în Politica privind protecția datelor cu caracter personal.

Introducerea de date. Baza de date.
În vederea accesării funcționalităților integrate în aplicație, utilizatorul va introduce date, informații, documente, și alte asemenea, astfel că acesta este unicul responsabil de conținutul lor.
Datele/informațiile/documentele introduse trebuie să aibă caracter licit și nu trebuie să încalce drepturile legale ale unei persoane.
Totodată, datele, precum și uzul acesteia trebuie, incluzând, dar fără a se limita la:
a) să nu fie fals sau denaturat;
b) să nu încalce drepturi de proprietate intelectuală;
c) să nu încalce drepturi la viață privată sau drepturi prevăzute de legislația privind
protecția datelor;
d) să nu încalce legislația financiar-contabilă;
e) să nu încalce secretul profesional;
f) să nu încalce orice alte prevederi legale și/sau contractuale.
Utilizatorul este unic responsabil de administrarea, corectitudinea, personalizarea, gestionarea, legalitatea datelor și/sau a documentelor utilizate/introduse/încărcate și asigură conformitatea acestora cu legislația aplicabilă.
Destinatarul/utilizatorul își poate exporta documentele/datele introduse adresându-se furnizorului în acest sens la adresa de poștă electronică support@kopilot.ro.
În cazul încetării contractului, utilizatorul este în drept să primească datele stocate în aplicație.
Pentru aceasta, în baza unei cereri scrise, furnizorul va pune la dispoziția utilizatorului o soluție tehnică care să permită extragerea acestora din aplicație, într-o formă prelucrabilă. Posibilitățile tehnice ale furnizorului permit extragerea conţinutului bazei de date create prin intermediul aplicației.
În acest caz, punerea la dispoziția utilizatorului a conținutului bazei de date se face cu titlu gratuit.

Crearea, dispunerea sistematică și/sau metodică, organizarea, interoperabilitatea, prezentarea și portabilitatea bazei de date, precum și normalizarea și prelucrarea acesteia în procesul de extragere conform structurii din aplicația software, a presupus și presupune prestarea de servicii de către furnizor, incluzând, dar fără a se limita la cele de natură intelectuală, tehnică și financiară, contorizabile atât din punct de vedere calitativ și cantitativ. Față de aceste considerente, punerea la dispoziția utilizatorului a conținutului bazei de date într-un format ordonat, potrivit dispunerii din aplicație, presupune achitarea unui cost suplimentar.
Corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor
Dacă datele inserate de către destinatar/ utilizator sunt greșite sau incomplete, răspunderea îi aparține, dar se poate adresa furnizorului pentru a le identifica și corecta/ completa, în măsura posibilităților. În acest sens, utilizatorul se va adresa în scris furnizorului la adresa de poștă electronică support@kopilot.ro.
Informații de geolocalizare
Dacă utilizatorul accesează aplicație printr-un dispozitiv mobil, vor fi colectate automat informații despre locația geografică, inclusiv locația geografică a utilizatorului în raport cu și în locațiile comercianților terți. În lipsa unei asemenea funcționalități sau blocarea acesteia, ar împiedica Smart Diesel S.R.L. să ofere serviciul contractat prin intermediul aplicației Kopilot™.
Totodată, este posibil să colectăm informații precum ID-ul dispozitivului mobil, tipul dispozitivului și utilizarea funcțiilor, notificări de pe dispozitiv, puterea semnalului referitoare la funcționalitatea WiFi sau Bluetooth, temperatura, nivelul bateriei și alte asemenea date.
Pentru informații suplimentare privind condițiile de prelucrare a acestor date, destinatarul va consulta Politica privind protecția datelor cu caracter personal.
Date de ordin tehnic
Informațiile evidențiate mai sus pot fi colectate chiar dacă utilizatorul nu este autentificat în aplicație.
Dacă aplicația este accesată prin intermediul unui computer, vor fi colectate automat informații cum ar fi tipul și versiunea browser-ului, informații despre computer și conexiune, statistici privind vizualizările paginilor, traficul către și de la aplicație, adresa protocolului Internet („IP") și web standard.
Pentru informații suplimentare privind condițiile de prelucrare a acestor date, destinatarul va consulta Politica privind protecția datelor cu caracter personal.
Date de conducere (șofat)
Dacă aplicația este accesată prin intermediul unui dispozitiv mobil, iar setările de utilizare o permit, Smart Diesel S.R.L. va colecta informații despre comportamentul de condus, inclusiv, dar fără a se limita la: destinație, distanța de condus, locația în timp real, viteza de deplasare, accelerația și obiceiurile de frânare. Colectarea acestor date ar putea fi realizată chiar dacă utilizatorul nu este conectat la aplicație. Prelucrarea acestor date este necesară pentru îmbunătățirea serviciilor noastre.

Pentru informații suplimentare privind condițiile de prelucrare a acestor date, destinatarul va consulta Politica privind protecția datelor cu caracter personal.

Mentenanța serviciilor, respectiv a programului/ programelor de calculator disponibile pe www.kopilot.ro.
Smart Diesel S.R.L. va depune toate eforturile rezonabile pentru a oferi permanent accesul la programului/programele de calculator disponibile prin intermediul paginii web www.kopilot.ro/ aplicației mobile și va depune diligențe pentru a aduce îmbunătățiri continue. Totuși, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la rețeaua internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, atât în cadrul rețelei proprii, cât și a terților, Smart Diesel S.R.L. își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor.

Actualizare
Actualizarea se face fără a fi necesar acordul destinatarului/ utilizatorului.
Serviciile de mentenanță pot fi anunțate prin intermediul aplicației sau prin email, cu cel puțin 3 zile înainte de implementare, fără ca anunțul să constituie o obligație.

Răspundere
Motivat de faptul că aplicația funcționează ca integrator, iar disponibilitatea serviciilor depinde de alte servicii oferite de terți (operatori GSM, rețea de sateliți GPS, furnizorii de hărți online) în format tale quale, fără a fi garantat un anumit nivel de calitate, furnizorul nu poate fi responsabil față de destinatar sau alți terți pentru nicio daună de orice tip, pierdere de profit, beneficii nerealizate, daune
morale sau de reputație sau de orice altă natură.
Datele și informațiile disponibile în/generate de aplicație pot proveni de la alți utilizatori, colaboratori, profesioniști, alte terțe persoane sau pot fi generate/vizibile în aplicație ca urmare a utilizării altor servicii/aplicații/baze de date. Față de aceste împrejurări, destinatarul acceptă riscul că acestea pot fi inexacte, incomplete, inactuale sau eronate, iar furnizorul nu este răspunzător de corectitudinea și seriozitatea acestora. În acest sens, utilizatorul are reprezentarea, fără ca enumerarea să fie limitativă, că există posibilitatea că taxele de drum, prețurile, planurile de alimentare afișate în aplicație să nu corespundă cu cele afișate/comunicate de terți sau cu cele înscrise în facturile emise
de Smart Diesel S.R.L..
Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau apariția unei limitări în utilizarea parolelor de acces la contul de utilizator sau în cazul nefuncționării corespunzătoare a internetului.
Furnizorul nu va putea fi tras la răspundere in solidum pentru greșelile comise de către terții ce intervin în lucrare la cererea utilizatorului sau pentru neconformitățile sau cheltuielile generate de aceștia în patrimoniul utilizatorului.
Dacă părțile nu reușesc să ajungă la un numitor comun și nu clarifică eventualele nemulțumiri, părțile poate acționa în vederea apărării intereselor loc. Într-o astfel de situație, cuantumul daunelor ce pot fi solicitate furnizorului, indiferent de tip (daune-interese compensatorii, daune interese moratorii, daune cominatorii, daune morale), este limitat la o valoare maximă egală cu valoarea totală a onorariului lunar încasat, calculat pentru 12 luni. Aceste restrângeri convenționale au în vedere dispozițiile articolului 16 alin. (3) și articolul 1355 din Codul civil român, părțile înțelegând să limiteze valoarea răspunderii pentru o eventuală culpă contractuală la unul dintre grade, respectiv
culpa levis (medie), răspunderea pentru culpa levissima (ușoară) fiind exclusă 2 .

În acord cu dispozițiile art. 2515 alin. (4) din Codul civil, părțile înțeleg să reducă termenul de prescripție extinctivă înăuntrul căruia pot apela la forța publică pentru a beneficia de daune-interese compensatorii la 2 ani.
Furnizorul va întreprinde măsuri proactive în vederea asigurării securității datelor și a fiabilității operaționale.
Furnizorul:
a) nu poate fi ținut responsabil de daunele provocate din cauza securizării defectuoase a
echipamentelor folosite de către utilizator;
b) nu răspunde sub nicio formă de pierderea de informații, date sau baze de date;
c) nu răspunde de evidențieri eronate și/sau inserarea de date greșite;
d) nu răspunde de daunele produse de către utilizator în urma folosirii necorespunzătoare a aplicației;
e) nu răspunde de limitările, întârzierile sau de alte asemenea probleme generate de conexiunea la internet;
f) nu răspunde de nefuncționarea sau funcționarea defectuoasă a aplicației dacă acestea decurg din servicii prestate de un alt subcontractor;
g) nu răspunde de neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor contractuale dacă acestea se datorează unor evenimente ce depășesc controlul său, precum întreruperile de curent ori de funcționarea deficitară sau încetarea funcționării aplicației software pentru motivul nefuncționării liniilor de comunicații sau al componentelor hardware;
h) modificări ale prețurilor combustibililor;
i) neconcordanțe între prețul combustibililor afișat în aplicație și cel regăsit la pompă și/sau în factură/i.

Drepturi de proprietate intelectuală
Aplicația Kopilot™, conținutul și materialele integrate/generate în/de aceasta sunt protejate în tot sau în parte de legislația privind drepturile de autor sau mărcile comerciale din România, din alte state și/ sau de legislația Uniunii Europene.
Destinatarul/utilizatorul înțelege și declară faptul că aplicația Kopilot™ și conținutul, materialele integrate/generate în/de aceasta, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală asociate, sunt proprietatea exclusivă a furnizorului.
Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, utilizarea, modificarea, vânzarea, transferul sau exploatarea în orice alt mod a aplicației Kopilot™ sau orice părți, conținut, material al acesteia, cu excepția utilizării care îi este permisă prin acești ”Termeni & Condiții”. Niciun alt drept de proprietate intelectuală sau licență, expres/ă sau implicit/ă, nu este acordat/ă destinatarului asupra aplicației Kopilot™ sau a oricărei părți integrate/generate/derivate din aceasta.
Utilizatorul nu are dreptul să interfereze cu mecanismele din aplicație menite să limiteze utilizarea aplicației Kopilot™. Totodată, beneficiarul nu are dreptul să procedeze la acțiuni specifice ingineriei inverse, să dezasambleze/decompileze sau să încerce obținerea codului sursă, algoritmii, formatele de fișiere sau API-urile pe care furnizorul nu le face publice.
Utilizatorul nu are dreptul să utilizeze aplicația pentru analize competitive sau pentru a construi produse competitive, să încurajeze sau să ajute un terț la realizarea unui asemenea produs.

2 Conform dispozițiilor art. 1355 alin. (1) din Codul civil, nu se poate exclude ori limita, prin convenții sau acte unilaterale, răspunderea pentru prejudiciul material cauzat altuia printr-o faptă săvârșită cu intenție sau din culpă gravă.

Protecția datelor cu caracter personal
Pentru furnizarea serviciilor, furnizorul procesează date cu caracter personal ale destinatarului.
Prin acceptarea acestor ”Termeni și Condiții” și crearea unui cont de utilizator, destinatarul confirmă că a citit ”Politica privind protecția datelor cu caracter personal” disponibilă pe website-ul www.kopilot.ro, manifestând în mod expres consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
În măsura în care părțile prelucrează date cu caracter personal în vederea executării acestor ”Termeni și Condiții”, fiecare parte este răspunzătoare în mod independent de respectarea cerințelor legale aplicabile pentru prelucrarea în mod legal a datelor cu caracter personal în contextul activităților sale.
Link-uri către alte website-uri
Serviciul poate conține link-uri către alte website-uri, resurse sau date ale unor terți, iar alți utilizatori ai aplicației pot posta link-uri către alte website-uri, resurse sau date ale terților.
Destinatarul/utilizatorul recunoaște și exprimă acord implicit că Smart Diesel S.R.L. nu este responsabil sau răspunzător pentru disponibilitatea acestor website-uri sau resurse, pentru conținutul acestora, tipul sau mesajul transmis prin publicitate, produse, servicii sau alte materiale de pe sau disponibile prin aceste website-uri sau resurse, inclusiv plăți sau livrarea unor astfel de bunuri sau servicii de pe aceste website-uri web, cu excepția www.smartdiesel.ro.
Acești ”Termeni și Condiții” nu se aplică website-urilor terților, inclusiv conținutului și activității pe acele website-uri, împrejurare față de care se impune o verificare premergătoare a termenilor și condițiilor website-urilor terților, politicilor de confidențialitate și a oricăror alte documente asociate.

Despre „cookies”
Un "Internet Cookie" (termen cunoscut și ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur și simplu
"cookie") este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care este accesată rețeaua Internet.
● Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Firefox, Internet Explorer, Chrome) și este complet "pasiv" (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului). Un “cookie” este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea „cookie”-ului. Mai mult, durata de existență a unui „cookie” este determinată.
● „Cookie”-urile în sine nu solicită date și/sau informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în majoritatea cazurilor nu identifică personal utilizatorii de internet. Din punct de vedere tehnic, doar web serverul care a trimis „cookie”-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe domeniul asociat web serverului respectiv.
● „Cookie”-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
● „Cookie”-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament și în general depinde de durata de viață prestabilită. „Cookie”-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt domeniu decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies” (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator. Prin intermediul „cookie”-urilor persistente se livrează publicitate relevantă pentru utilizatori.
Vizitatorii/utilizatorii website-ului sunt informați că aceste fișiere "cookies" înregistrează anumite informații care sunt stocate în memoria hard disk-ului lor. Aceste informații sunt utilizate pentru a genera statistici privind publicul țintă, pentru a oferi servicii pe baza vizitelor anterioare.
Domeniul de internet www.kopilot.ro și/sau kopilot.ro utilizează „cookies”. Imediat după accesarea domeniului www.kopilot.ro, utilizatorii sunt informați despre această acțiune și faptul că prin continuarea navigării exprimă consimțământ pentru utilizarea acestor „cookie”-uri.
În plus, față de refuzul utilizării „cookies”-urilor, destinatarul are opțiunea de a instala în browser-ul internet un modul de completare care permite dezactivarea Google Analytics, evitând astfel Google Analytics să compileze date despre vizitele efectuate pe diverse domenii de internet.
De asemenea, utilizatorul poate seta browser-ul să accepte sau să refuze "cookies" în orice moment.
Aceste „cookie-uri” nu conțin informații confidențiale despre vizitator.

Forța majoră
Forța majoră înlătură răspunderea părții care o invocă și o dovedește în condițiile legii dacă a fost notificată partenerului contractual în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la apariția cazului respectiv, astfel cum este definit de art. 1351 – art. 1354 din Codul Civil.

Sesizări
A. Vă informăm că în situația puțin probabilă în care destinatarul/utilizatorul are calitatea de consumator, definit ca fiind orice persoană fizică ce acţionează în alte scopuri decât cele ale activităţii sale comerciale sau profesionale și consideră că îi sunt încălcate drepturile, are dreptul să se adreseze Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ce are sediul în municipiul București, B-dul Aviatorilor nr. 72, sector 1, adresa de poștă electronică , domeniu de internet www.anpc.ro și numărul de telefon 0213076766.
O sesizare poate fi depusă și accesând link-ul http://reclamatii.anpc.ro/reclamatie.aspx.
B. Vă informăm că în situația în care apreciați că Smart Diesel S.R.L. încalcă drepturile legate de protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul să depuneți o plângere.
În România, competența generală în domeniul protecției datelor cu caracter personal revine Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ce are sediul în municipiul București, B-dul Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, adresa de poștă electronică anspdcp@dataprotection.ro, domeniu de internet www.dataprotection.ro, numărul de telefon 0318059211 și numărul de fax 0318059602.

Comunicări comerciale
Adresa de poștă electronică obținută de către Smart Diesel S.R.L. cu ocazia transmiterii dreptului de utilizare a serviciilor disponibile prin intermediul programului de calculator ce poate fi accesat pe pagina web www.kopilot.ro, poate fi folosită în scopul efectuării de comunicări comerciale.

În acord cu dispozițiile art. 12 alin. (1) din Legea 506/2004, în cazul în care nu s-a opus inițial, destinatarul/ utilizatorul se poate opune în mod gratuit primirii de comunicări comerciale, atât la obținerea adresei de poștă electronică, cât și cu ocazia fiecărui mesaj de informare transmis pe cale electronică.

Soluționarea litigiilor
Furnizorul și destinatarul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu prezentele ”Termeni & Condiții”.
Dacă după 30 de zile de la începerea acestor tratative nu reușesc sa rezolve în mod amiabil o divergență, competența de soluționare a litigiului va fi întotdeauna cea a instanțelor judecătorești de pe raza municipiului București, România.

Legea contractului
Prezentul contract, intitulat ”Termeni și Condiții”, este guvernat de legea română.

Alte clauze
Premergător utilizării serviciilor Smart Diesel S.R.L. destinatarul poate consulta clauzele contractuale, acordul de voință considerându-se încheiat doar după bifarea căsuței “Accept termenii și condițiile de utilizare”.
Părțile confirmă că prezentul contract reprezintă voința lor, că au înțeles consecințele în plan juridic, fiind încheiat în deplină cunoștință de cauză.

Smart Diesel S.R.L.

septembrie 2023